Din Side!

Logg inn:

Kundenr:
Passord:

Litteratur

2008

Gustavsen Karin: "Kan lekser øke skillene? Grunnskolen må gi elevene kunnskap og tro på egne evner, slik at de senere i livet fullfører videregående utdanning. Å kutte ut hjemmelekser er kanskje et skritt på veien". Kronikk. Kommunal Rapports nr. 28/2008. Nettutgave: http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11191218&subid=0

Gustavsen, Karin ( 2008) Hvorfor tier ledere om økonomisk sosialhjelp? Kronikk Kommunal Rapport nr. 5 / 2008

Gustavsen, Karin ( 2008) Der fattigdom og sosial utstøting forårsaker motgang og krenkelse, koster det menneskeliv. Magasinet Velferd nr. 1 -2008 

Gustavsen, Karin ( 2008)  Ta den ring, og la den vandre...

«De økonomiske bekymringene er like tunge å bære som selve kreftsykdommen.»

Kommunal Rapport nr. 11 / 2008

http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11189014&subid=0

 

2007

Fyhn, Anders B, og Nilsen, Roy:  (red.) Levekår og hjelpeordninger for kreftrammede og deres familier: Delrapport I: Kunnskapsoppsummering og forskningsdesign. Tekstbidrag:  Tvetene,  Karin Gustavsen: "Barn og unges situasjon i kreftrammede familier".

Tekstbidrag:  Tvetene,  Karin Gustavsen: " Bruk av kvalitative intervjuer "  Fafo-notat 2006:16

Fløtten Tone, Grønningsseter Arne, Syse Jonn, Torp Steffen, Tvetene Karin Gustavsen : Kreft og levekår:  Delrapport 2: "Vanvittig mye å finne ut av! - Kreftrammedes opplevelse av støtte fra  det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen".  Fafo - rapport 2007:31

Lingås, Lars Gunnar i samarbeid med Arntsen, Annett og Tvetene, Karin Gustavsen: 

Vestfold Sosial Puls- En kartlegging av levekår, behov og utfordringer for frivillig

arbeid.  Henær-rapport på oppdrag fra Røde Kors Vestfold. 

Tvetene, Karin Gustavsen (2007) Fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode.   Kronikk Tønsberg Blad 08.11.07

Tvetene, Karin Gustavsen (2007) Leksefri skole?  Kronikk Tønsberg Blad 26.04.07

Tvetene, Karin Gustavsen (2007)  Lekser er urettferdig!
Publisert i forskning.no  17.jun 2007 05:00

http://www.forskning.no/Artikler/2007/mai/1179914427.87

 

2006

Tvetene, Karin Gustavsen (2006) Sosial ulikhet og folkehelsa.  Kronikk Tønsberg

Blad 09.11.06.

Tvetene, Karin Gustavsen (2006)  2000 barnefattige i Vestfold. Kronikk Tønsberg

Blad 22.06.06.

Tvetene Gustavsen Karin ( 2006) Barnefattigdom - barns fortellinger . I "Fattigdom blant barn og, unge og familier.   - et kunnskaps- og erfaringshefte" . Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport januar 2006.

 

2005

Tvetene Gustavsen,Karin og Stolanowski, Per-Arne (2005) "Har vi råd,mamma? "- om inntektssikring og fattigdom. Cappelen akademisk.

Tvetene Gustavsen, Karin (2005) Med ryggen mot fremtiden Kronikk Tønsberg

Blad 28.04.05.

Tvetene Gustavsen, Karin   (2005) Fattigdomsbekjempelse. Kronikk Dagbladet

20.03.05.

 

2004 og tidligere

Tvetene Gustavsen, Karin (2004) Barnefattigdom i Norge: Med viten og vilje?

Kronikk Tønsberg Blad 14.10.04.

Tvetene Gustavsen, Karin (2004) Felles kartlegging og avklaring: Sosialtjenesten Skien, Aetat Skien og Trygdeetat Skien. HENÆR - rapport nr. 3/2004. Karin Gustavsen Tvetene - HENÆR. I samarbeid med: Rita Immerstein -  Samordningsforsøket  i Skien

Tvetene Gustavsen, Karin:  "Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv. Om fattige barns møte med hverdagens økonomiske krav".  Artikkel i Voksne for barns årsrapport 2001, basert på hovedoppgave i sosiologi med samme tittel, IUO 2001.

Tvetene, Gustavsen Karin (2001). «Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv.» Om barn som lever i familier som over tid har mottatt økonomisk sosialhjelp og deres håndtering av hverdagens møte med økonomiske krav. Universitetet i Oslo: Hovedoppgave i sosiologi

Tvetene Gustavsen,Karin ( 1993) Sosialhjelpssatser og fattigdom. Sosionomen nr. 5 - 93 basert på mellomfagsoppgaven i sosiologi.

Tvetene, Gustavsen, Karin (1992). Sosialhjelpssatsene i en kommune i

Vestfold, hvilket nivå ligger de på? Universitetet i Oslo:

Semesteroppgave i sosiologi mellomfag

--------

I tilegg til dette har jeg, perioden 1993 - 2003,  skrevet en rekke rapporter mv. for offentlige myndigheter.